Přihlášení | Registrace

Zapomenuté heslo
zážitek ― zábava ― poznání Vstoupit

Všeobecné Obchodní Podmínky pro používání portálu www.pivnicesta.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky užívání portálu www.pivnicesta.cz (dále jen „Portálu“) Uživateli a Pivovary a vzájemné vztahy mezi Uživatelem, Pivovarem a Provozovatelem.

Vymezení pojmů

 1. Uživatelem se rozumí osoba, která je návštěvníkem Portálu, případně osoba, která se chystá využívat služby Portálu – rezervaci prohlídek Pivovarů.
 2. Provozovatelem se rozumí osoba, která provozuje a spravuje portál www.pivnicesta.cz. Provozovatelem je Ing. Jitka Holoubková.
 3. Pivovarem se rozumí společnost provozující výrobu piva v jakémkoliv množství a umožňující prohlídky ve svých prostorech, která je smluvním partnerem Portálu.
 4. Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) se rozumí podmínky fungování portálu www.pivnicesta.cz, náplň vzájemných práv a povinností mezi Provozovatelem a Uživatelem.

 

Charakteristika portálu www.pivnicesta.cz

 1. Portál www.pivnicesta.czje informačním portálem poskytujícím informace o prohlídkách v pivovarech. Prostřednictvím Portálu je možné si závazně rezervovat místo na prohlídce daného pivovaru v daném termínu.
 2. Portál funguje jako propagace Pivovarů, jejichž prohlídky nabízí. Pivovary mající smlouvu s Provozovatelem mají k dispozici prostor, kde jsou spravovány termíny prohlídek daného Pivovaru. Uživatel si prohlídku závazně rezervuje, při návštěvě Pivovaru dojde k uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Pivovarem.
 3. Provozovatel Portálu funguje jako zprostředkovatel obchodní transakce mezi Uživatelem a Pivovarem.
 4. Portál nenabízí žádné zboží nebo služby spotřebitelům. Poskytuje jim pouze informace o prohlídkách v Pivovarech.      

 

Podmínky užívání Portálu Uživateli

 1. Pro vstup do určitých částí Portálu je nutná registrace. Zaregistrovat se může i takový Uživatel, který tyto části Portálu zatím nehodlá využívat.
 2. Pro registraci je nutné vyplnit formulář pro přihlášení, který je spolu s pravidly a pokyny k jeho vyplnění a odeslání zveřejněn na www.pivnicesta.cz.
 3. Registrace Uživatele není zpoplatněna.
 4. Při registraci je vyžadováno jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo Uživatele. Uživatel je povinen sdělovat údaje pravdivé a úplné. Funkčnost e-mailu bude ověřena ověřovací zprávou při registraci, poté bude registrace úplně dokončena.
 5. Vícenásobná registrace není povolena.
 6. Souhlas Uživatele s pravidly se potvrzuje při registraci Uživatele zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím“.
 7. Při psaní komentářů k jednotlivým navštíveným Pivovarům jsou zakázány vulgární, neslušné, urážlivé, reklamní a rasistické komentáře. A to i veškeré výrazy, jejichž smysl toto vyjadřuje, včetně vytečkovaných či pozměněných výrazů. Provozovatel portálu www.pivnicesta.cz si vyhrazuje právo takové komentáře smazat.
 8. Pokud Uživatel uvede omylem hodnocení prohlídky Pivovaru k jinému Pivovaru, než původně zamýšlel, je nutno se obrátit na administrátora webu (info@pivnicesta.cz).
 9. Pokud se Uživatel 2x nedostaví na závazně rezervovanou prohlídku Pivovaru bez omluvy, bude mu jeho registrace zrušena.
 10. Pokud při registraci Uživatel nenastaví zasílání newsletteru dle svých požadavků, bude mu na uvedenou e-mailovou adresu zasílán newsletter všeobecný s informacemi o všech prohlídkách a akcích v Pivovarech v celé České republice s četností 1-2x měsíčně, pouze pokud nechá pole zasílat newsletter na ano.

 

Podmínky užívání Portálu Pivovary

 1. Pivovar pro správu svého prostoru na Portálu www.pivnicesta.cz obdrží od Provozovatele přihlašovací jméno a heslo při uzavření smlouvy. Tímto přihlašovacím jménem a heslem vstupuje na www.pivnicesta.cz do své části, kterou lze administrovat.
 2. Pivovar zadává v administraci informace o prohlídkách a dalších akcích Pivovaru úplně a pravdivě. Pivovar má právo požadovat úpravu loga pivovaru, informace o pivovaru a změnu fotografií. Změna provádí Provozovatel.
 3. Pivovar u jednotlivých zadaných prohlídek sleduje počet přihlášených Uživatelů a na základě vlastního uvážení prohlídky přidává.
 4. U jednotlivých zadaných prohlídek daného Pivovaru se evidují přihlášení Uživatelé. Pivovar má k dispozici seznam těchto Uživatelů (příjmení) a telefonní číslo za účelem kontaktování Uživatele v případě nedostavení se na závazně rezervovanou prohlídku, nebo z důvodu změny v organizaci prohlídky.

 

Právní upozornění

 1. Provozovatel Portálu nenese žádnou odpovědnost za nedovolené kopírování a využití textu nebo grafiky.
 2. Tento Portál obsahuje odkazy na jiné webové stránky provozované Pivovary. Provozovatel neprovádí žádnou kontrolu nad těmito stránkami a neodpovídá za jejich obsah ani za jakékoli informace na těchto stránkách a v žádném případě za ně nenese odpovědnost.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Poskytnutím údajů k registraci Uživatel souhlasí s tím, aby je Provozovatel Portálu www.pivnicesta.cz ve smyslu §4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové využití vlastní.
 2. Uživatel souhlasí s poskytnutím příjmení a telefonního čísla Pivovaru, ve kterém má objednanou prohlídku, a to výhradně za účelem kontaktování Uživatele Pivovarem v případě nedostavení se na objednanou prohlídku ve stanovený čas.
 3. Souhlas s poskytnutím osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. V takovém případě Provozovatel Portálu www.pivnicesta.cz registraci zruší a odstraní příslušná uložená data.

 

Poruchy a závady

 1. Provozovatel Portálu www.pivnicesta.cz je povinen udržovat stránky plně funkční s výjimkou předem hlášené údržby Portálu. Údržba Portálu bude hlášena s dostatečným časovým předstihem na www.pivnicesta.cz. Údržba bude zpravidla probíhat v nočních hodinách.
 2. V případě nefunkčnosti Portálu www.pivnicesta.cz déle než 24 hodin, bude Pivovarům poskytnuta sleva z celkové ceny ve smluvně definované výši  za každých 24 hodin nefunkčnosti portálu.

Platnost a účinnost všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem spuštění webu, tj. 1.2.2015.
 2. Provozovatel je oprávněn všeobecné obchodní podmínky měnit. Nové všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost zveřejněním na www.pivnicesta.cz. Provozovatel je povinen seznámit Uživatele se změnami ve všeobecných obchodních podmínkách a poskytnout Uživateli určitou definovanou lhůtu k seznámení se s novým zněním všeobecných obchodních podmínek. Pokud Uživatel ve stanovené lhůtě nevyjádří svůj nesouhlas se změnami, má se za to, že s těmito změnami souhlasí.
 3. Uživatel se zavazuje dodržovat všeobecné obchodní podmínky. Porušení všeobecných obchodních podmínek může mít za následek zrušení registrace.

 

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Náležitosti neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č.89/2012 Sb.).

Kontakt

Kontaktní adresa:

Luční 127
250 69, Vodochody

Telefon:

+420 602 192 820

E-mail:

info@PivniCesta.cz